Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : سیستم تصمیم ساز حادثه

به زبان : C#

نام سفارش دهنده : وزارت دفاع

هدف پروژه:
این سیستم به منظور پدافند غیرعامل برای زمان هایی که اتفاقی در مراکز حیاتی اتفاق میوفتد تولید شده و می‌تواند با توجه به شرایط محیط و رویداد و ... عوارض را تخمین بزند و تصمیم مناسب جهت مقابله با رخداد را بگیرد

درصد پیشرفت:
70%
30% مانده70% انجام شده

پیش خرید کردن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : اعتبار سنجی یک فرم ساده
به زبان : JavaScript - PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright