Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : ارسال SMS از وب

به زبان : PHP


هدف پروژه:
ارسال SMS از طریق اینترنت و صفحات HTML به گوشی های موبایل ایرانی.
این کار توسط سایت کرمان تلکام انجام می شود و شاید مشکل قانونی هم داشته باشد!

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
هر وقت که از کار بیافتد، به یک نفر کرمانی نیازمند است!

نمونه : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : تغییرات سایت citysport90.com
به زبان : PHP - HTML- CSS - JavaScript - jQuery

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright