Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : بانک آدرس های پستی برای چاپ روی نامه

به زبان : C#

نام سفارش دهنده : حامد ادیبی

هدف پروژه:
پروژه کوچک و شخصی آقای ادیبی (adibihamedel@yahoo.co.uk) از اصفهان، برای اضافه کردن آدرس هایی به بانک اطلاعات که بعداً قابلیت تفکیک از نظر استان را داشته باشد و بتوان هر تعداد از آن را انتخاب کرد و با تعداد مشخص چاپ کرد.
(تا پس از برش، روی پاکت نامه چسبانده شود)

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده

قیمت : 17 هزار تومان!
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

دانلود سورس : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : کتابخانه دانلودر یوتوب
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 90%
10% مانده90% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright