Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : نگارستان دکور

به زبان : HTML, Javascript, CSS


هدف پروژه:
وب سایت فروش دکوراسیون داخلی منزل.

فعلاً هیچ Back-end خاصی ندارد و به صورت Static تهیه شده.

در این وب سایت از حالت سه بعدی CSS استفاده شده

وب سایت هنوز آماده نیست و هیچ چیز آن بهینه نیست و ممکن است برای استفاده بسیار سخت باشد.

درصد پیشرفت:
40%
60% مانده40% انجام شده
طرح اولیه پیاده شده ولی با هدف خیلی فاصله داره

نمونه : کلیک کنید

پیش خرید کردن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : Youtube Leech
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright