Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : Youtube Leech

به زبان : PHP


هدف پروژه:
دانلود فیلم از سایت Youtube و سایر سایت های معروف برای دانلود راحت با قابلیت Resume.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
فعلاً این پروژه به دلیل کهنگی، مُرده است! باید بازنویسی شود.

نمونه : کلیک کنید

دانلود سورس : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : Tweetit.mobi
به زبان : PHP (CakePHP) - HTML - CSS

درصد پیشرفت: 90%
10% مانده90% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright