Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : Youtube Leech

به زبان : PHP


هدف پروژه:
دانلود فیلم از سایت Youtube و سایر سایت های معروف برای دانلود راحت با قابلیت Resume.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
فعلاً این پروژه به دلیل کهنگی، مُرده است! باید بازنویسی شود.

نمونه : کلیک کنید

دانلود سورس : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : سیستم تصمیم ساز حادثه
به زبان : C#

درصد پیشرفت: 70%
30% مانده70% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright